Πλαίσιο λειτουργίας

Αρμοδιότητες και αντικείμενο

Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, στις αρμοδιότητες του ΓΣΒ υπάγονται οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες τις οποίες εποπτεύει και υποστηρίζει η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το θεσμικό πλαίσιο του ΓΣΒ προσδιορίζεται από το άρθρο 9 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ Α’/141), το άρθρο 18 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ Α’/159), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 13 του ν. 3789/2010 (ΦΕΚ Α’/163) και το άρθρο 37 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ Α’/159).

Όπως έχει διαμορφωθεί με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το αντικείμενο των εισηγήσεων του ΓΣΒ αφορά τη μελέτη και τη διαμόρφωση προτάσεων που καλύπτουν:

  • Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ρόλου των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
  • Την ανάπτυξη των συνεργασιών και συνεργιών των Δημοσίων Βιβλιοθηκών με όλους τους τύπους των βιβλιοθηκών.
  • Την επέκταση των υπηρεσιών τους έτσι ώστε να υποστηρίζουν δράσεις με σημαντικές επιπτώσεις σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς, όπως εκπαίδευση, υγεία, οικονομία, τεχνολογία, δημογραφικές αλλαγές, περιβάλλον.
  • Την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος βιβλιοθηκών και την αλληλεπίδραση του με άλλους οργανισμούς και κοινότητες χρηστών.

Επίσης, γνωμοδοτεί για μια σειρά θεμάτων τα οποία προβλέπονται στο ισχύων νομοθετικό πλαίσιο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας τους, η δημιουργία νέων βιβλιοθηκών ή η επέκταση υπαρχόντων. 

Τρέχον πλαίσιο λειτουργίας

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του ΓΣΒ, το οποίο διαμορφώθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ Α’/159) το Σεπτέμβρη του 2016, το ΓΣΒ:

  • Εστιάζει στις Βιβλιοθήκες και στην αλληλεπίδρασή τους με άλλους φορείς που έχουν συναφή προσανατολισμό.
  • Απαρτίζεται στην πλειοψηφία του (επτά μέλη από τα 9) από εκπροσώπους φορέων των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό με τις βιβλιοθήκες ή επηρεάζει τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους.
  • Αναπτύσσει εξειδικευμένα επιχειρησιακά σχέδια, επιπροσθέτως των κατευθυντήριων αρχών, με την άμεση συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Αλληλεπιδρά με τις σχετικές κοινότητες και υποστηρίζει τη συνεργασία τους δημιουργώντας εξειδικευμένες ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουν μέλη από τις κοινότητες.
  • Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εν γένει της μάθησης.