Αποστολή

Το ΓΣΒ είναι ένα όργανο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το οποίο γνωμοδοτεί και εισηγείται προτάσεις για θέματα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες, διεθνείς επιστημονικές τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις στην κοινότητα των βιβλιοθηκών, εισηγείται δράσεις και επιχειρησιακά σχέδια για τον εκσυγχρονισμό και την αλληλεπίδρασή τους με τους πολίτες.